N.A.W.gegevens

Stichting Titus
Zaan 14
NL-8032 AG Zwolle

Bankrelatie:

Lectuur: iban-adres: NL43 RABO 0377310948
Zending / Evangelisatie: iban-adres: NL83 INGB 0007048777


KvK Zwolle:

Stichting Titus 41022940 btw.nr.: NL8111.80414.B01


Bestuur

Het bestuur van Stichting Titus wordt gevormd door:

D.J. Bats, Nieuw-Lekkerland
E. van Doornik, Vrouwenpolder (penningmeester)
T. Geertsma, De Weere
R.V. de Jong, Ommen
F.A.J. Lieftink, Dinxperlo
A.J. Loos, Zwolle (voorzitter)

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, behalve kosten die voor de stichting gemaakt worden.


Activiteiten:

* ondersteuning van zendelingen en evangelisten in Nederland en in het buitenland*)
* ondersteuning van evangelisatieprojecten, o.a. Bijbelteksten op spandoeken langs wegen,
* uitgeven van bijbelcommentaren en christelijke boeken (via 'Uitgeverij Daniël')
* evangelisatie via internet.

*) m.u.v. christelijke organisaties en zendelingen in staten die onder het internationale embargo vallen, zoals Noord-Korea, Noord-Soedan, Iran, Syrië etc. (Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties).


Doelstelling:

conform art. 2 van de statuten van Stichting Titus:
1 a. het bevorderen en steunen van evangelisatie en zending en het lenigen van materiële en sociale nood in de ruimste zin van het woord.
1 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2 De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door hetgeen de stichting verkrijgt door:
a. erfstelling, legaat of schenking;
b. bijdragen van de oprichters en derden;
c. alle andere inkomsten, o.a. verkoop van Bijbelstudieboeken.

Beleidsplan 2021 - 2023


1. Het werk dat Stichting Titus doet

Stichting Titus heeft tot doel het bevorderen en steunen van evangelisatie en zending en het lenigen van materiële en sociale nood in de ruimste zin van het woord. De werkzaamheden bestaan o.a. uit steun verlenen aan evangelisatieprojecten en evangelisten, het uitgeven van lectuur tot opbouw van het geestelijk leven van christenen en financiële ondersteuning bieden in materiële en / of sociale nood van christenen en niet-christenen in binnen- en buitenland.


Wat is 'evangelisatie'?

Dat is Gods blijde boodschap vertellen, die Hij aan deze wereld geeft: God zond Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Hij leefde perfect, maar is als een misdadiger aan een kruis gehangen. God heeft Hem echter opgewekt uit de dood. Hij leeft en komt spoedig terug! Christenen die de Heer Jezus als hun Verlosser kennen en vergeving van hun zonden ontvangen hebben, gunnen iedereen onderstaande boodschap van harte!


'Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op dat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' (Bijbel: Johannes 3:16.)


De werkzaamheden van de Stichting hebben dit als drijfveer.


2. De manier waarop Stichting Titus geld verwerft

De statuten (art.2.2) geven aan op welke wijze de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door hetgeen verkregen wordt door: a) erflatingen, legaten, schenkingen en giften; b) bijdragen van derden; c) alle andere inkomsten, o.a. opbrengsten verkoop christelijke boeken en uitgeversvergoedingen.


3. Het beheer van het vermogen van Stichting Titus

De penningmeester beheert het vermogen van Stichting Titus en doet daarvan verslag in de jaarlijkse bestuursvergadering. Dit verslag wordt ter goedkeuring overgelegd aan de andere leden van het bestuur, waarna dit - indien juist bevonden - door de voorzitter en penningmeester voor akkoord wordt getekend. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Eventuele portokosten worden vergoed en voor gemaakte autokosten geldt de belastingvrije vergoeding. Alle bestuurlijke werkzaamheden worden door bestuursleden om niet verricht.


4. De besteding van het vermogen van Stichting Titus

Stichting Titus besteedt haar vermogen voor evangelisatieactiviteiten in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van lectuur tot opbouw van het geestelijk leven van christenen en het lenigen van geestelijke en sociale nood van niet-christenen (vgl. Bijbel, Galaten 6:10). Tevens wordt een deel van het vermogen gereserveerd voor plotselinge noden en om investeringen mogelijk te maken voor het uitgeven van boeken. Schenkingen en giften voor bepaalde projecten worden getoetst aan de doelstelling van de stichting en verhoogd al naar gelang het bestuur dit juist acht. Wordt aan een schenking of gift een voorwaarde verbonden, die het beheer van het bestuur over deze schenking of gift zou beperken, dan wel deze te besteden voor projecten die niet in overeenstemming geacht worden met onze doelstelling, dan wordt deze schenking of gift geweigerd of per omgaande teruggezonden naar de schenker, onder vermelding van dit artikel.


5. Contact met gevers

Ten einde het contact met de gevers te bevorderen wordt drie of vier keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd van de projecten die ondersteuning ontvingen. Tevens worden daarin speciale noden en/of plannen bekend gemaakt. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden naar degenen die de lectuur die wij uitgeven hebben besteld.


Jaarrekening Stichting Titus 2020


Jaarrekening Stichting Titus 2020 balans


Jaarrekening en balans Stichting Titus 2021